Angażuję się w wiele programów i projektów dotyczących rozwiązywania problemów osób w wieku podeszłym, niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich oraz grup dotkniętych wykluczeniem społecznym. Brałem udział w opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice na lata 2006-2015, jako członek zespołu zadaniowego. Podejmuję działania mające na celu polepszenie warunków życiowych, zawodowych oraz pełnej integracji ze społeczeństwem dla mieszkańców Śląska.

Działam w wielu organizacjach, pełniąc szereg funkcji:

 • od wielu lat współpracuję ze Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS oraz z Caritas Diecezji Gliwickiej (od 2001 roku);

 • od 2006 roku współpracuję z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach;

 • byłem współzałożycielem i organizatorem Związku Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności – latach 1999-2003 byłem Prezesem Zarządu, a następnie w latach 2003-2006 członkiem Zarządu– zajmowałem się pozyskiwaniem I dystrybucją żywności dla środowisk najbardziej potrzebujących, na zasadach Światowej Federacji Banków Żywności oraz organizowałem świąteczne zbiórki żywności i wiele innych akcji charytatywnych.

 • w latach 2008-2018 byłem członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zabrzu;

 • od listopada 2008 do czerwca 2010 roku działałem w eksperckim zespole zadaniowym przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącym sprawności funkcjonowania opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów w opiece domowej i mieszkańców domów pomocy społecznej;

 • w latach 2011-2012roku zostałem powołany w charakterze eksperta do Zespołu ds. domów pomocy społecznej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;

 • Od 2019 do nadal jestem członkiem Śląskiej Rady ds. Seniorów II kadencji przy Marszałku Województwa Śląskiego , gdzie pełnię funkcję przewodniczącego Izby Polityki Senioralnej

 • W latach 2020-2023 byłem sekretarzem Rady Pomocy Społecznej IX kadencji  przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej

 • Od 2023 jestem wiceprzewodniczącym Rady Pomocy Społecznej X kadencji przy Ministrze Pracy I Polityki Społecznej

 • aktualnie jestem Prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia z siedzibą w Toruniu oraz Wiceprezesem Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia; 

 • Moja działalność została uhonorowane w Finale IV edycji Plebiscytu „Człowiek Ziemi Gliwickiej”. Dotychczasowe inicjatywy i aktywna działalność społeczna w różnych obszarach społecznych zostały docenione poprzez wniosek Prezydenta Miasta Gliwice o nagrodę specjalną Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przyznawanej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.  W dniu 19 stycznia 2024 roku decyzją Zarządu Województwa Śląskiego .zostałem laureatem w kategorii Ambasador Pracującego Srebrnego Pokolenia 2023 w ramach konkursu "Ambasadorzy Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2023"